»·PEaware :: Top Routes From KVNY To KSNA

Top routes from KVNY to KSNA

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
42% ADAMM3 ADAMM V186 BAYJY V363 POXKU V8 SLI 22
34% 18
11% TWINE V518 KIMMO V459 SLI 6
2% VNY V186 BAYJY V363 POXKU V8 SLI 1
2% LAX 1
2% TWINE V518 KIMMO 495 SLI 1
2% ADAMM3 ADAMM V186 BAYJY V363 DANAH SXC065 SXC 1
2% REQ COASTAL RT 1
2% COSTAL ROUTE 1
2% OCN 1