»·PEaware :: Top Routes From KVNY To KAVX

Top routes from KVNY to KAVX

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
50% ADAMM3 ADAMM V186 BAYJY V363 DANAH SXC065 SXC 6
33% 4
8% TWINE V518 KIMMO V459 SLI V21 SXC 1
8% DARTS V186 BAYJY V363 DANAH SXC065 SXC 1