»·PEaware :: Top Routes From KSNA To KOXR

Top routes from KSNA to KOXR

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
77% SLI V23 POPPR SMO125 SMO VNY 17
9% SLI V23 LAX VNY 2
5% CHANL3 SXC V208 VTU 1
5% MUSEL8 SLI V23 LAX VNY 1
5% SXC V208 VTU 1