»·PEaware :: Top Routes From KOXR To KSNA

Top routes from KOXR to KSNA

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
42% VTU044 GINNA V326 VNY V186 BAYJY V363 POXKU V8 SLI 5
33% VTU V208 SXC SLI 4
8% VNY V186 BAYJY V363 POXKU V8 SLI 1
8% VTU SXC 1
8% SFRA 1