»·PEaware :: Citypair - Flights between KSNA and KSNA

Citypair - Flights Between KSNA and KSNA

Traffic Data

Carrier Activity (Movements)

Type Activity (movements)

50 Most Recent KSNA-KSNA

Ident Pilot Type Depart Arrive
N419AM Robert M. (19753) DA40 11:16 AM
19-Jul-18
11:37 AM
19-Jul-18
N419AM Robert M. (19753) DA40 05:26 PM
18-Jul-18
05:49 PM
18-Jul-18
N275CD Paul H. (19743) SR20 07:53 PM
17-Jul-18
08:18 PM
17-Jul-18
N275CD Paul H. (19743) SR20 07:09 PM
17-Jul-18
07:33 PM
17-Jul-18
N896YH Hendrik S. (17810) P28A 12:20 PM
17-Jul-18
12:50 PM
17-Jul-18
N314LH Jean Francois S. (616) C206 12:26 PM
17-Jul-18
12:44 PM
17-Jul-18
N419AM Robert M. (19753) DA40 12:02 PM
17-Jul-18
12:29 PM
17-Jul-18
N196DA Ednei R. (17295) BE35 10:25 AM
17-Jul-18
10:45 AM
17-Jul-18
N196DA Ednei R. (17295) BE35 09:39 AM
17-Jul-18
10:04 AM
17-Jul-18
N632CP William K. (19718) C172 08:57 AM
17-Jul-18
09:24 AM
17-Jul-18
N4732A Justin S. (10202) C172 10:34 PM
16-Jul-18
10:46 PM
16-Jul-18
N2608 James N. (18449) DR40 09:04 PM
16-Jul-18
09:25 PM
16-Jul-18
N275CD Paul H. (19743) SR20 07:36 PM
16-Jul-18
07:58 PM
16-Jul-18
DCM720 Shawn N. (11060) PC12 09:51 PM
15-Jul-18
10:08 PM
15-Jul-18
N1765R Eric S. (19226) T210 08:02 PM
15-Jul-18
08:37 PM
15-Jul-18
N3818T Anonymous 19722 (19722) P28R 06:15 PM
15-Jul-18
06:41 PM
15-Jul-18
N3818T Anonymous 19722 (19722) P28R 05:46 PM
15-Jul-18
05:59 PM
15-Jul-18
N325HC Ian H. (8262) 0 10:44 PM
11-Jul-18
10:58 PM
11-Jul-18
N325HC Ian H. (8262) 0 10:02 PM
11-Jul-18
10:28 PM
11-Jul-18
N5954W Joshua M. (19482) DR40 06:42 PM
11-Jul-18
06:55 PM
11-Jul-18
N262N Daniel M. (19571) BE60 08:40 PM
09-Jul-18
09:00 PM
09-Jul-18
N921VN Kevin M. (7) C172 08:14 AM
09-Jul-18
08:22 AM
09-Jul-18
N286AC Justin C. (19245) P28U 08:10 PM
08-Jul-18
08:30 PM
08-Jul-18
N76450 Craig B. (17752) C172 11:12 AM
07-Jul-18
11:20 AM
07-Jul-18
N286AC Justin C. (19245) PIPA 09:51 PM
06-Jul-18
10:09 PM
06-Jul-18
N755JG James S. (19684) C172 07:03 PM
06-Jul-18
07:26 PM
06-Jul-18
N172RB Newton D. (19172) C172 11:37 AM
04-Jul-18
12:06 PM
04-Jul-18
N172RB Newton D. (19172) C172 11:12 AM
04-Jul-18
11:20 AM
04-Jul-18
N129DQ Doug M. (13043) BE58 10:33 AM
04-Jul-18
11:04 AM
04-Jul-18
N46AN Chris D. (16159) C152 04:11 PM
03-Jul-18
04:28 PM
03-Jul-18
N55167 Philip A. (19141) BE58 02:26 PM
03-Jul-18
02:46 PM
03-Jul-18
N444FG Bill F. (18685) P28R 07:18 PM
01-Jul-18
08:00 PM
01-Jul-18
N9167C Thomas M. (6514) PA38 03:57 PM
01-Jul-18
04:12 PM
01-Jul-18
N803EL Anonymous 19532 (19532) C172 02:12 PM
01-Jul-18
02:41 PM
01-Jul-18
N30114 Chris D. (16159) P28A 06:17 PM
30-Jun-18
06:22 PM
30-Jun-18
N226AN Romain L. (19401) RF6B 08:46 AM
30-Jun-18
09:28 AM
30-Jun-18
N452AR Robert H. (19580) C172 08:01 PM
29-Jun-18
08:06 PM
29-Jun-18
N51380 Curt H. (17714) C172 05:32 PM
29-Jun-18
05:58 PM
29-Jun-18
N311FP Cody P. (18440) SR20 09:20 AM
29-Jun-18
09:48 AM
29-Jun-18
N1104X Tyler C. (19609) C172 09:43 PM
27-Jun-18
10:09 PM
27-Jun-18
N365SP Michael K. (6354) C172 08:48 PM
26-Jun-18
09:18 PM
26-Jun-18
N5002T Hunter M. (19355) C172 06:17 PM
26-Jun-18
06:48 PM
26-Jun-18
N452AR Robert H. (19580) SF50 02:08 PM
26-Jun-18
02:22 PM
26-Jun-18
N51964 Steven R. (3333) C206 06:14 PM
25-Jun-18
06:39 PM
25-Jun-18
N75600 Daniel O. (11975) C172 12:44 PM
25-Jun-18
01:10 PM
25-Jun-18
N8539M David G. (8741) BE33 11:13 AM
25-Jun-18
11:34 AM
25-Jun-18
RAGE01 Keith S. (1) TEX2 11:05 AM
25-Jun-18
11:19 AM
25-Jun-18
N320PR Ricardo U. (11497) A320 06:47 PM
24-Jun-18
07:18 PM
24-Jun-18
N5952C Loren F. (432) C172 03:59 PM
24-Jun-18
04:16 PM
24-Jun-18
N737JR Ian K. (19437) C172 08:50 PM
23-Jun-18
09:13 PM
23-Jun-18

50 Most Recent KSNA-KSNA

Ident Pilot Type Depart Arrive
N419AM Robert M. (19753) DA40 11:16 AM
19-Jul-18
11:37 AM
19-Jul-18
N419AM Robert M. (19753) DA40 05:26 PM
18-Jul-18
05:49 PM
18-Jul-18
N275CD Paul H. (19743) SR20 07:53 PM
17-Jul-18
08:18 PM
17-Jul-18
N275CD Paul H. (19743) SR20 07:09 PM
17-Jul-18
07:33 PM
17-Jul-18
N896YH Hendrik S. (17810) P28A 12:20 PM
17-Jul-18
12:50 PM
17-Jul-18
N314LH Jean Francois S. (616) C206 12:26 PM
17-Jul-18
12:44 PM
17-Jul-18
N419AM Robert M. (19753) DA40 12:02 PM
17-Jul-18
12:29 PM
17-Jul-18
N196DA Ednei R. (17295) BE35 10:25 AM
17-Jul-18
10:45 AM
17-Jul-18
N196DA Ednei R. (17295) BE35 09:39 AM
17-Jul-18
10:04 AM
17-Jul-18
N632CP William K. (19718) C172 08:57 AM
17-Jul-18
09:24 AM
17-Jul-18
N4732A Justin S. (10202) C172 10:34 PM
16-Jul-18
10:46 PM
16-Jul-18
N2608 James N. (18449) DR40 09:04 PM
16-Jul-18
09:25 PM
16-Jul-18
N275CD Paul H. (19743) SR20 07:36 PM
16-Jul-18
07:58 PM
16-Jul-18
DCM720 Shawn N. (11060) PC12 09:51 PM
15-Jul-18
10:08 PM
15-Jul-18
N1765R Eric S. (19226) T210 08:02 PM
15-Jul-18
08:37 PM
15-Jul-18
N3818T Anonymous 19722 (19722) P28R 06:15 PM
15-Jul-18
06:41 PM
15-Jul-18
N3818T Anonymous 19722 (19722) P28R 05:46 PM
15-Jul-18
05:59 PM
15-Jul-18
N325HC Ian H. (8262) 0 10:44 PM
11-Jul-18
10:58 PM
11-Jul-18
N325HC Ian H. (8262) 0 10:02 PM
11-Jul-18
10:28 PM
11-Jul-18
N5954W Joshua M. (19482) DR40 06:42 PM
11-Jul-18
06:55 PM
11-Jul-18
N262N Daniel M. (19571) BE60 08:40 PM
09-Jul-18
09:00 PM
09-Jul-18
N921VN Kevin M. (7) C172 08:14 AM
09-Jul-18
08:22 AM
09-Jul-18
N286AC Justin C. (19245) P28U 08:10 PM
08-Jul-18
08:30 PM
08-Jul-18
N76450 Craig B. (17752) C172 11:12 AM
07-Jul-18
11:20 AM
07-Jul-18
N286AC Justin C. (19245) PIPA 09:51 PM
06-Jul-18
10:09 PM
06-Jul-18
N755JG James S. (19684) C172 07:03 PM
06-Jul-18
07:26 PM
06-Jul-18
N172RB Newton D. (19172) C172 11:37 AM
04-Jul-18
12:06 PM
04-Jul-18
N172RB Newton D. (19172) C172 11:12 AM
04-Jul-18
11:20 AM
04-Jul-18
N129DQ Doug M. (13043) BE58 10:33 AM
04-Jul-18
11:04 AM
04-Jul-18
N46AN Chris D. (16159) C152 04:11 PM
03-Jul-18
04:28 PM
03-Jul-18
N55167 Philip A. (19141) BE58 02:26 PM
03-Jul-18
02:46 PM
03-Jul-18
N444FG Bill F. (18685) P28R 07:18 PM
01-Jul-18
08:00 PM
01-Jul-18
N9167C Thomas M. (6514) PA38 03:57 PM
01-Jul-18
04:12 PM
01-Jul-18
N803EL Anonymous 19532 (19532) C172 02:12 PM
01-Jul-18
02:41 PM
01-Jul-18
N30114 Chris D. (16159) P28A 06:17 PM
30-Jun-18
06:22 PM
30-Jun-18
N226AN Romain L. (19401) RF6B 08:46 AM
30-Jun-18
09:28 AM
30-Jun-18
N452AR Robert H. (19580) C172 08:01 PM
29-Jun-18
08:06 PM
29-Jun-18
N51380 Curt H. (17714) C172 05:32 PM
29-Jun-18
05:58 PM
29-Jun-18
N311FP Cody P. (18440) SR20 09:20 AM
29-Jun-18
09:48 AM
29-Jun-18
N1104X Tyler C. (19609) C172 09:43 PM
27-Jun-18
10:09 PM
27-Jun-18
N365SP Michael K. (6354) C172 08:48 PM
26-Jun-18
09:18 PM
26-Jun-18
N5002T Hunter M. (19355) C172 06:17 PM
26-Jun-18
06:48 PM
26-Jun-18
N452AR Robert H. (19580) SF50 02:08 PM
26-Jun-18
02:22 PM
26-Jun-18
N51964 Steven R. (3333) C206 06:14 PM
25-Jun-18
06:39 PM
25-Jun-18
N75600 Daniel O. (11975) C172 12:44 PM
25-Jun-18
01:10 PM
25-Jun-18
N8539M David G. (8741) BE33 11:13 AM
25-Jun-18
11:34 AM
25-Jun-18
RAGE01 Keith S. (1) TEX2 11:05 AM
25-Jun-18
11:19 AM
25-Jun-18
N320PR Ricardo U. (11497) A320 06:47 PM
24-Jun-18
07:18 PM
24-Jun-18
N5952C Loren F. (432) C172 03:59 PM
24-Jun-18
04:16 PM
24-Jun-18
N737JR Ian K. (19437) C172 08:50 PM
23-Jun-18
09:13 PM
23-Jun-18